Select Page

Det här är Paskaia

 

Långsiktig CO2-kompensation med hållbar effekt

Hållbarhetsarbetet

Kontakt

Historien om Paskaia

Namnet Paskaia kommer från vårt första projekt i Mosquitia, Honduras och betyder bygga för framtiden på det lokala språket miskitu.

Mosquitia ligger vid karibiska havet och är Honduras sista stora urskogsområde. Det befolkas av urfolket Miskito som traditionellt lever i samklang med naturen. En stor del av skogen i området har försvunnit genom århundraden av avverkning av värdefullt virke, mest känt är hondurasmahogny, men det finns flera tusen olika trädarter i dessa skogar.

Nu har lokalbefolkningen fått tillbaka äganderätten till marken, men de saknar medel för att återbeskoga. Traditionellt har man levt på skogen, småskaligt jordbruk men även på fisk från de många floder och laguner som finns i området och på senare tid även på kommersiellt hummerfiske i havet utanför. Arbetslösheten är stor i hela Honduras och speciellt i Mosquitia där det saknas både resurser och investeringsvilja.

Urfolkets organisation Masta vill nu återskapa skogen på sina marker. I det arbetet tog de kontakt med det svenska företaget Skogsvision AB som under lång tid har arbetat med återbeskogning i andra delar av  Honduras. Magnus Bergström har lett Skogsvisions arbete i Honduras och förstod att det här var en utmaning som han var tvungen att anta. Därför har företaget Paskaia AB nu startats av en handplockad grupp personer med förankring i både forskning och näringsliv. Paskaia ska kombinera ett modernt långsiktigt klimatarbete med att hållbart stötta Honduras urfolk.

CO2 en resurs att ta tillvara

 

När marken återbeskogas kommer träden att binda stora mängder kol både i marken och i trädens egen biomassa. Cirka 20 år efter plantering kan vissa träd börja avverkas och virket kommer då att användas i båtar, möbler, hus och liknande, och på så sätt kommer kolet att vara bundet under mycket lång tid framåt. I luckan efter det avverkade trädet kan ett nytt träd växa och ta över och fortsätta arbetet med att ta upp kol från luften. På så sätt förvandlas kol som i atmosfären är skadligt till att bilda långsiktigt hållbart virke.

 

på plats i honduras

Ny skog skapar långsiktiga effekter

I Honduras sista stora urskogsområde har en stor del av skogen försvunnit genom århundradens avverkning. Nu har urfolket fått tillbaka äganderätten till marken men arbetslösheten är mycket stor och det saknas helt medel för att skapa ny skog. Det svenska nystartade bolaget Paskaia ger nu lokalbefolkningen chansen att bygga upp ett modernt och hållbart skogsbruk. När träden växer binds stora mängder kol, både i marken och i trädens egen biomassa. 

20 år efter plantering kan träd börja avverkas och genom att virket då används i båtar, möbler och hus så binds kolet under mycket lång tid framåt. I luckan efter det avverkade trädet planteras ett nytt som tar över och fortsätta arbetet med att ta upp kol från luften.

Paskaia betyder bygga för framtiden på det lokala språket.

 

Brandbekämpning

 Ett av de verkligt stora hoten mot skogen är de bränder som okontrollerat härjar i området varje år. Innan något arbete med återbeskogning kan starta måste man få kontroll på bränderna vilket är ett arbete som görs i nära samarbete med byarna i området. Utöver att ha verktyg för att släcka bränder handlar det om att motivera människor att inte starta bränder, avsiktligt, eller oavsiktligt. Kan bränderna undvikas minskar den årliga frigörelsen av CO2, och återbeskogas områdena så kommer dessutom stora mängder kol att bindas redan efter några få år.

 

Bra för klimatet och bra för den lokala ekonomin

Paskaias plan är hjälpa markägaren med återbeskogning och där efter med kostnaderna för skötsel av ungskogen under de första tio åren. Efter det kommer inkomsterna från gallringarna att bekosta vidare arbete och markägaren kan stå på egna ben. Även efter de första tio åren kommer Paskaia att finnas i området och stötta med rådgivning och utrustning. Dessutom finns den honduranska delen av Skogsvision, Vision Forestal, i Honduras med egen personal och egna skogar.

Paskaia arbetar med ledande forskare inom klimat- och miljöområdet som kan verifiera den mängd kol som skogen kan binda och även de andra klimat- och miljötjänster som projektet genererar. En viktig del i Paskaias arbete är att erbjuda löpande återkoppling och full transparens kring allt som görs i Honduras.

I Mosquitia finns det mycket stora avskogade områden som Paskaia i samarbete med de lokala aktörerna kommer att jobba med framåt. Större delen av marken som Paskaia arbetar med kommer att bli hållbart skogsbruk, men vissa ytor kommer också att lämnas till fri utveckling.

Planen är att återinvestera eventuellt överskott från verksamheten. Det kommer att behövas investeringar i mark och utökad skogsplanteringen, men det finns också en viktig social komponent här. I samarbetet med urfolkets organisation Masta finns det en plan för hur en del av överskottet från avverkning kommer att användas till lokala sociala projekt.

 

Maber Leiva med plantor som ska ner i marken. Om 20 år har de vuxit till stora träd redo för avverkning.

Paskaia i 9 konkreta punkter

1. Långsiktigt hållbart på riktigt – kol binds under mycket lång tid när träden används till möbler, båtar, hus och liknande.

2. Hållbart stöd till lokalbefolkningen – urfolket Miskito äger marken, arbetar med skogen och får betalt hela vägen till avverkning.

3. Intäkter och kunskap ger lokalbefolkningen verktygen för att sedan fortsätta på egen hand.

4. Full transparens till alla kunder i Sverige – genom regelbundna rapporter, besök och moderna verktyg.

5. Paskaia ägs och drivs från Sverige, erfaren personal är  på plats i Honduras och jobbar tillsammans med lokal kompetens.

6. Lång tidshorisont i alla delar – träden ska stå kvar i decennier och när de avverkats kommer de att ersättas med nya.

7. Stöd till krisdrabbad region – Honduras och speciellt Mosquitia har extrem arbetslöshet. Corona och flera orkaner har gjort det lokal läget än svårare.

8. Akademisk trovärdighet – forskare bland grundarna och i styrelsen ger garantier. Vetenskaplig och social kompetens.

9. Certifierad av oberoende Plan Vivo, se https://www.planvivo.org/pipeline

Vi på Paskaia

Lars Dahmén, ordförande

Magnus Bergström, VD

Fredrik Ekman, ledamot

Loly Madrigales, ledamot

Oscar Ekman, ledamot

Neil Powell, ledamot

Stina Powell, ledamot

Kontakt

EnglishSpanishSwedish