Select Page

Hållbarhet 

Tillsammans med lokala odlare skapar 

Paskaia hållbart skogsbruk

Kontakt

Noris González lever i Mosquitia, ett av Honduras fattigare områden där urfolket nu fått tillbaka äganderätten till marken. 

Att binda kol 

Ett träd som växer omvandlar luftens CO2 (koldioxid) till biomassa med hjälp av fotosyntes. För varje kubikmeter trä som bildas går det åt drygt ett ton CO2 som tas upp direkt från atmosfären.
Utöver det kol som blir till trä så binds mycket kol ner i marken via rötterna och blir kvar i jorden. Detta kol i marken förbättrar jordens struktur och ökar bland annat markens förmåga att lagra vatten.

När grenar och blad dör och förmultnar frigörs en del CO2 som går tillbaka till atmosfären. Men mycket blir kvar i marken som fast kol och fungerar som jordförbättrare.

Många faktorer påverkar hur mycket CO2 som ett träd långsiktigt kan binda från atmosfären. Ju snabbare ett träd växer ju mer CO2 binder det. I Mosquitia där klimatet är som i ett växthus, varmt och fuktigt hela året så växer träden mycket fort. Träden växer och tar upp CO2 under hela året och binder på så sätt mycket stora mängder kol. Barrträd som vår svenska gran blir ofta av dålig kvalitet om det växer fort, men lövträd kan växa snabbt och ändå bli till virke av hög kvalitet.

En annan viktig faktor är ju vad virket används till efter avverkning. Virke av hög kvalitet kan användas till möbler och kan på så sätt binda kolet i sekler. Blir träden däremot till papper eller brännved kommer kolet snabbt tillbaka till atmosfären som CO2.

Det här är klimatkompensation

Halten av koldioxid i atmosfären har under lång tid ökat till följd av mänsklig aktiviteter, följden har blivit en global uppvärmning som påverkar hela planetens klimat. Under senare år har allt fler åtgärder vidtagits av företag och privatpersoner för att minska utsläppen av koldioxid.
Att minska utsläppen av koldioxid är förstås den viktigaste åtgärden för att bromsa uppvärmningen, men utöver det går det också att aktivt ta upp koldioxid från atmosfären. Ett enkelt och mycket effektivt sätt är att plantera träd på platser där de det inte finns någon skog, och där nya träd kan kan växa snabbt och vara socio-ekonomiskt hållbara.
Klimatkompensation genom att plantera skog gör dessutom dubbel nytta. Utöver att ta bort den skadliga koldioxiden i atmosfären så skapas fast kol i trä, biomassa och i marken där det istället kommer till nytta både för oss människor som byggmaterial och för den biologiska mångfalden.
I Paskaias fall bidrar detta dessutom till att ge lokalbefolkningen en långsiktigt hållbar utkomst som utvecklar både lokalsamhället, miljön och djurlivet.

  

Rätt träd på rätt plats

Paskaia arbetar uteslutande med lokala träslag som anpassat sig till området under många tusen år. I samarbete med människorna på plats bestämmer Paskaia vilka träd som kan vara lämpligast och här är det många olika faktorer som räknas in. En del träd producerar värdefullt virke medan andra kan vara bra markförbättrare genom att t ex binda kväve från luften. Många markägare vill också kombinera med fruktträd som kakao. Fröer kan samlas in lokalt eller så köps fröer från certifierade organisationer. I vissa fall kan det finnas enstaka träd kvar som kan bidra till en naturlig föryngring om de små plantorna skyddas från bränder och olika typetr av skadegörare.

 

Kontakt

EnglishSpanishSwedish